Indsigelse imod lokalplan forslag 1-10-107

Aalborg Kommune har dd. modtaget vedlagte brev og bilag fra bestyrelsen i Nibe Grundejerforening:

 Aalborg Kommune

By- og Landskabsforvaltningen

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

 

Cc: By- og Landskabsudvalget, lokalpolitikere i Nibe området og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Indsigelse imod lokalplan forslag 1-10-107 

Den 23.2.2013 indsendte bestyrelsen for Nibe Grundejerforening, på medlemmernes vegne, indsigelse imod et byggeri af en ny sognegård i Nibe.

Den 20.3.2013 udbad vi os en status fra forvaltningen.

Den 21.3.2013 modtog vi fra Peder Baltzer en bekræftelse på, at forvaltningen havde modtaget indsigelsen fra Nibe Grundejerforening og at det har været medvirkende til, at der udarbejdes ny lokalplan for at få de uafklarede spørgsmål vedrørende bl.a. parkering, trafik m.m., samt især dilemmaet mellem de 2 lokalplaner, belyst.

Efterfølgende kan vi, af udskrift af beslutningsprotokolen for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20.3.2013 IKKE se, at der har været drøftet indsigelser fra andre end 5 naboer (bilag 1 vedlægges).

I vores indsigelse af 23.2.2013 gjorde vi det helt klart, at det vi mener der bør ske er, at projektet tilpasses de nuværende lokalplaner. Det vil sige forvaltningen beder menighedsrådet gøre deres projekt lovligt, hvilket betyder, at man vælger et projekt, der overholder lokalplanerne for området.

Det lader IKKE til, at man i forvaltningen har læst indsigelserne, eller også forsøger man at omgå indsigelserne, når man i stedet for at bede bygherre følge lovgivning, regler og servitutter påbegynder udarbejdelse af en ny lokalplan.

Det er IKKE de gældende lokalplaner naboerne og vores mange medlemmer har gjort indsigelser imod.

Det er derimod et byggeri man åbenbart ikke vil skal følge de gældende lokalplaner for området.

Vi må derfor opfordre til, at gældende lokalplaner fastholdes og at forvaltningen sikrer dette og giver bygherren besked på at følge lokalplaner og øvrige regler.

Den foreslåede lokalplan 10-1-107 (herefter L107) er ikke i stand til at opfylde de krav, I selv som forvaltning stillede:

L107 indeholder IKKE beskrivelse af løsninger for parkeringsproblemerne, som mange har anfægtet ifm. byggeriet af en sognegård. Det er normalt grundejeren selv der står for parkering. Et byggeri af disse dimensioner og med dette formål kræver ifølge forvaltningen selv 30-34 ekstra parkeringspladser. Disse findes ikke. En brugbar løsning er ikke anvist/fundet.

L107 indeholder IKKE beskrivelse af løsninger på trafikale forhold, som mange har påpeget ifm. byggeriet af sognegård i Nibes gamle midtby. Ønsket fra Nibes borgere til Aalborg kommune gennem de seneste 4 år har været trafik regulering, færre biler i Nibes midtby, ensretning af gaderne, nedsættelse af hastigheden osv. Den påtænkte placering af en sognegård passer ikke ind i dette ønske.

L107 tager IKKE hensyn til de bebyggelsesprocenter, som fremgår af L73. L107’s område er de 2 grunde med matrikelnumrene 33a og 33c på tilsammen ca. 700 m2. Ifølge lokalplan 73 er bebyggelsesprocenten på de 2 matrikler 33a og 33c henholdsvis 100 og 90. En simpel vægtet beregning giver ca. 95 som bebyggelsesprocent for den samlede grund og IKKE 110 som L107 lægger op til! (se også bilag 2). Et byggeri af en sognegård på ca. 715 etagemeter er derfor ikke muligt – byggeriet skal reduceres til ca. 675 etagemeter!

L107 tager IKKE hensyn til de byggefelter som direkte er angivet i L73, hvor der er udlæg til Tyvedal- stien og der for at sikre udsyn skæres et stykke af matrikel 33c. Således vil det påtænkte 7-tals byggeri vist i L107 IKKE kunne placeres som anvist (se både bilag 2 og bilag 3). I L107 er byggefeltet placeret helt op til Tyvedalstien, hvilket er i strid med L73 og intentionerne om bedre udsyn og stiforhold.

L107 beskriver adgangsforholdene til byggeriet som indgang via Tyvedalstien – men adgangsforhold for handicappede og personale er via Kirkestræde – dvs. der skal sikres af- og pålæsningsmuligheder lige præcis der hvor de eksisterende p-pladser er. Ligeledes må der nødvendigvis etableres p-pladser forbeholdt handicappede. Alt i alt øger dette altså behovet for p-pladser yderligere.

L107 indeholder IKKE tilstrækkeligt om selve udformningen af byggeriet, eller også er der en del af reglerne fra L73 og L88 man har glemt at få overført. Vi nævner lige nogle af de mest væsentlige her:

–       Byggeriet må ikke overstige en højde på 7,5 m (i L107 er der åbnet op for 8,5 m, hvilket ikke vil passe ind i karreen).

–       De nuværende matrikelskel skal fortsat være synlige i gadebilledet som lodrette facadeopdelinger og bygningskel. Ved evt. ny bebyggelse skal disse skel fortsat fremstå som forskelle i facadeudformning, bygningshøjder og materialevalg (L88 3.1)

–       De nuværende bygningers omfang og placering opfattes som byggefelter, inden for hvilke nuværende og fremtidig bebyggelse skal placeres (L88 3.3)

–       Byggeriet skal i ydre udformning og fremtræden indgå i en god helhedsvirkning med øvrige bebyggelse (L73 7.1 samt lignende i L88 3.13).

–       Ydervægge skal opføres i teglsten og fremstå som blank mur af røde eller gule sten, eller som vandskuret eller pudset mur (L73 7.3 samt lignende i L88 4.9).

–       Tage skal dækkes af tegl i rød farve (L73 7.4 samt lignende i L88 3.14).

–       Bygninger skal udføres med gesims … (L73 7.5 samt lignende i L88 3.14).

–       Vindues- og døråbninger i ydervægge til gadesiden skal være i højformat eller kvadratformat, og bredden må ikke overstige 160 cm (L88 4.17)

–       Bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse (L73 8.1 samt lignende i L88 3.1).

–       Kirkestræde 6 er ifølge SAVE registreringerne klassificeret som en ’4’, hvilket i Aalborg kommune betyder den skal bevares med samme udseende efter evt. brand og ifm. ombygninger. (L88 3.7)

I øvrigt ser vi fortsat frem til at se et nyt projekt til gennemsyn og drøftelse, hvilket jo ikke har været tilfældet med dette lokalplanforslag, selv om det var en af intentionerne med at påbegynde selve lokalplan arbejdet.

Vi har ikke set noget nyt projekt overhovedet i Nibe, hverken præsenteret af forvaltningen endsige af menighedsrådet, hvilket er ret tankevækkende når nu der er gået ca. 1,5 år siden indsigelserne mod det oprindelige projekt.

Må vi ydmygest anmode om at forvaltning og arkitekter inden præsentation af nyt projekt og/eller lokalplan sætter sig ind i lokalplanerne 88 og 73 samt det forarbejde, der er gjort siden 1974 af Boligministeriet, Nationalmuseet, Planstyrelsen, forvaltningen i den tidligere Nibe kommune m.fl.

Med venlig hilsen

Nibe Grundejerforening

Bestyrelsen

v/formand

Kim Broberg

Ll Nørregade 3

9240 Nibe

 

Bilag:

1) Udskrift af beslutningsprotokolen Teknik- og Miljøudvalget mødet den 20.3.2013 (2 sider)

2) Kortbilag 4 Bebyggelsesprocenter fra Lokalplan 73 (1 side) bemærk byggefeltet for 33a og det indtegnede 7tals byggeris formodede placering

3) Kortbilag 2 Arealanvendelse Lokalplan 107 (1 side) bemærk byggefeltet reduceret ift. intentionerne i lokalplan 73

Link til bilag:

https://db.tt/rLgBIxs9

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *