Nibe Grundejerforenings svar til Aalborg kommune på høring om ensretning

Nibe Grundejerforening har idag svaret Aalborg kommune ift. det udsendte forslag til ensretninger i 17 gader i Nibe midtby. Svaret finder du her:

Att. Aalborg Kommune Trafik og Veje

Den 26. april 2016 modtog vi jeres oplæg til ensretning af visse gader i Nibe Midtby.

Oplægget er udsendt samtidigt til  Nibe Samråd, Nibe Udviklingsråd samt Nibe Grundejerforening, hvilket vi finder meget reelt og er meget tilfredse med.

Men at I uden en forudgående første runde med de 3 råd/foreninger også udsender det direkte til alle borgere og ejendomme i Nibe Midtby og straks efter annoncerer det i Nibe Avis finder vi meget uklogt/diskutabelt.

Grunden til vi finder jeres kommunikation uklog/diskutabel er faktisk pga. kvaliteten af jeres forslag, som virker meget uigennemtænkt (mere om det senere), og især fordi det strider meget med de ønsker vi kender til er sendt til jer samt drøftet med jer gennem de seneste 5-6 år fra de 3 foreninger/råd (se næste afsnit), herunder altså også os selv.

 

Først lidt historie og baggrund

Allerede tilbage i 2011 var Nibe Grundejerforenings medlemmer så utilfredse med Aalborg kommunes vedligehold af gader og veje at de bad os tage fat i kommunen. Inden henvendelsen til kommunen besluttede vi i bestyrelsen i Nibe Grundejerforening, at det ville være bedst at få prioriteret medlemmernes ønsker ift. henvendelsen. Derfor blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse i marts 2011.

Spørgeskemaundersøgelsen resulterede i mange ønsker til forbedringstiltag. Her skal kun lige nævnes i flæng

– fjern den mærkelige busterminal på Torvet

– fjern trafik på og omkring Torvet

– hastighedsbegrænsning i Nibe midtby – gerne 20-25 km/t

– ensretning af gaderne (især Mellemgade, Nørregade og Skomagergade nævnes)

– fjern tung trafik fra Nibe Midtby (busser, lastvogne, traktorer)

– bedre  vedligehold af gader og veje

– bedre fortove for især kørestole og barnevogne (det nævnes også at der flere steder faktisk ikke er tale om fortove).

Nogle af kommentarerne gik også på

– at vi kan få mere trafiksikre og rolige gader (idet der er manglende udsyn ved udkørsel og for høje hastigheder)

– at vi kan undgå skadelige rystelser af de mange gamle huse i midtbyen

– mange gentager igen, at de har ventet på noget skulle ske fra Kommunen i mange år og tvivler på der sker noget.

Samme spørgeskemaundersøgelse resulterede i kontakt med Nibe Udviklingsråd, som arbejdede med nogenlunde samme problemstillinger ift. gader og veje – trafikken generelt osv.  Sammen med Nibe Udviklingsråd, Nibe Turistforening og Nibe Handelsstandsforening lavede Nibe Grundejerforening derfor et oplæg til Fortsat udvikling i Nibe (vedlægges som bilag 1).

Oplægget blev præsenteret for den daværende rådmand Nørgaard og Stadsarkitekt Baltzer Nielsen på møde den 7.9.2011 her i Nibe, hvor der samme formiddag var byrundtur med besigtigelse af diverse områder for de ønskede tiltag (se referat vedlagt som bilag 2).

Som kuriosum kan så lige nævnes, at den nuværende Rådmand for Teknik og Miljø faktisk var med til at lave oplægget (se bilag 1, side 1).

På mødet opfordrede vi alle til, at der fremover var halvårlige møder mellem parterne – det er så ikke efterfølgende sket – i stedet har der dog været borger-/debatmøder i 2013, 2014 og 2015.

Som det kan ses af bilag 1, side 2 og side 5, er der allerede i dette oplæg et ønske fra de 3 foreninger/råd og dermed deres medlemmer for ensretning – angivne eksempler er her: Skomagergade, Store Algade, Mellemgade og Grydstedgade.

Igen i år 2012 bliver der holdt møde i Nibe Udviklingsråds regi med deltagere fra Aalborg Kommune – den nuværende rådmand Henriksen, Mads Sølver, John G Nielsen, Tine Staun og stadsarkitekt Baltzer Nielsen deltager.

I årene 2013, 2014 og 2015 er der borger-/debatmøder om bl.a. Sognegården, busserne væk fra Torvet, Torvets indretning, hvor der  på alle møder kommer ønsker til trafiksaneringen, herunder ensretning, lavere hastighed, belægning osv.

Ifm. gennemførelsen af Torvets ombygning er der et debatmøde, og efterfølgende sender vi en række forslag til at gøre Torvet mere brugbart – i den forbindelse foreslår vi i Nibe Grundejerforening, at man sikrer en vis form for ensretning i og omkring Torvet, når nu man er i gang – ensretningen omfatter i dette forslag: Nørregade-Skomagergade, Mellemgade og Grønnegade-Kirkestræde for at få et flow omkring det nye Torv. Og med mulighed for så senere at bygge videre med et trin 2 osv.

Vi afslutter vores forslag med en opfordring til, at vi sammen tager en besigtigelsestur, således vi er enige om behov og kompleksitet.

Vi hører intet fra jer på dette forslag, og vi har aldrig taget den foreslåede besigtigelsestur.

Senere kan vi så konstatere, at forslaget er blevet brugt til dette oplæg til høring, men med en helt forkert forudsætning og helt omvendt af, hvad vi og andre har ønsket og beskrevet.

Vi kan i jeres tilsendte forslag IKKE finde noget, der relaterer sig til forslagene fra 2011 og vores forslag fra 2015.

Vi har i Nibe nu i  mindst 5 år ventet på et brugbart udspil fra Aalborg Kommune, som løser trafiksituationen i Nibes gamle midtby for alle former for trafikanter, og her tænker vi ikke kun på bilisterne, men så sandelige også på:

– de gående (både med og uden barnevogne)

– de svagelige (med eller uden rollator)

– de handicappede i f.eks. kørestole

– cyklisterne

– børnene

– turisterne.

Idet der jo praktisk taget ingen fortov er til dem i store dele af midtbyen og der, hvor der er fortov, er det sjældent i en stand der gør det fremkommeligt.

Ergo må de mange steder tage kørebanen i brug.

Kørebanen bruges også til trafik i begge retninger samtidig med der naturligvis sker parkering, og ofte på kryds og tværs af gaderne.

Alt sammen noget vi gerne ville have drøftet med jer, inden I kom med jeres tilsendte forslag.

 

Det tilsendte forslag og dets problemer

I den lange liste af 17 gader/veje I opsummerer i jeres forslag, er der en og kun en, der delvist kan relateres til de oprindelige forslag fra 2011 og 2015. Det er Grønnegade, og der glemmer I endda at skrive dele af Grønnegade.

 

Det synes helt utroligt at I ift. til de oprindelige forslag fra 2011 og 2015 vælger at starte helt omvendt af de udtrykte ønsker og behov.

De 17 gader/veje I vælger at komme med forslag til helt eller delvist at ensrette er nogle af de mindst trafikerede og slet ikke omfattet af behovet for at få ensrettet gader i og omkring Torvet ifm. Torvet ny-indrettes og busserne er blevet placeret på Sygehusvej-Hovvej.

Ift. krydset Mellemgade-Hovvej, hvor der fra netop Mellemgade er rigtigt dårligt udsyn til Hovvej ville et tjek i en bil give enhver den ide, at det er oplagt at ensrette Mellemgade fra Hovvej mod Strandgade, således problemet med udsyn helt fjernes.

Ift. indkørslen til Skomagertorvet fra Hovvej, så vil I tilsyneladende spærre af for både ud- og indkørsel – her virker jeres plan om spærring helt malplaceret, når man sammenholder det med jeres plan om delvis ensretning i Skomagergade, ville det være med til at skabe en total håbløs trafiksituation, idet I nemlig så kun lader bilerne komme ud via Grydstedgade, hvilket i sig selv har følgende problemstilling:

Ift. krydset Grydstedgade/Sygehusvej så passer den lille gades bredde slet ikke til jeres klassificering som Trafik- og fordelingsvej, hvilket igen kunne ses ved et tjek i en bil og heller ikke hvis I fjerner parkeringsmulighederne i gaden.

Ift. Færchs Torv (Sønder Strandgade og Mellemgade), åbner I tilsyneladende op for trafik ud/ind i Mellemgade fra Sønder Strandgade – gaderne har været afbrudt i mange år og der er i stedet et dejligt torv – det bør vi nok alle sørge for at bevare!

De mange gader I i forslaget lægger op til kun at ville ensrette dele af gaderne, vil ikke skabe mere sikkerhed, men det modsatte – så den delvise ensretning i disse gader: Grønnegade, Kirkestræde, Voldborggade, St.Tranegade, Priorgade, Kildegade, Vestergade, Skomagergade bør droppes.

En fortsættelse af udkørsel fra Voldborggade i Grønnegade (mellem nr 19 og 21 i Grønnegade) har vi allerede tidligere sammen med grundejerne påpeget er uheldig . Derfor synes det mærkeligt at I i dette forslag fortsat har denne mulighed.  Få nu lukket det gadestykke og gjort det til sti.

Ligeledes er jeres markering for tilkørsel fra Nørregade og ind i Ll. Nørregade ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Ll. Nørregade er på det sted gågade og indgår i det nye torv.

Der er helt sikkert mange flere problemer i jeres forslag, men vi vælger at stoppe her.

 

Konklusion og opfordring til dialog

På denne baggrund må vi kort og godt melde fra på jeres tilsendte forslag.

Må vi i stedet foreslå, at I tager på en besigtigelsestur i Nibe midtby eller endnu bedre, at I sammen med f.eks. Nibe Udviklingsråd, Nibe Turistforening, Nibe Handelsstandsforening, Nibe Samråd og Nibe Grundejerforening tager byen i øjesyn for at få afklaret de reelle behov og skitseret mulige løsninger, inden I igen ulejliger alle i Nibe med et forhåbentligt bedre og mere gennemtænkt forslag.

Vi kunne godt i Nibe tænke os noget mere visionært og ambitiøst for Nibe midtby. Vi synes faktisk, vi har ventet længe nok på Aalborg kommune ift. at komme i gang. Der mangler jo ellers ikke indsats og penge, når det er selve Aalborg – f.eks. Havneområdet, Friluftsbadet, Nordkraft, Spritten, Egnsplanvej, supercykelstier og Letbane/BRT løsning. Så de 4 mio., som allerede var afsat i 2011, kan vel snart blive udløst til noget fornuftigt i Nibe.

 

Med venlig hilsen

Nibe Grundejerforening

p.b.v.

Kim Broberg

formand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *