Indsigelse imod sognegårdsbyggeri der ikke overholder gældende lokalplaner

Den 13. februar 2013 holdt vi generalforsamling og det blev besluttet bestyrelsen skulle indsende indsigelse imod sognegårds projektet

 

Den 23. februar 2013 sendte bestyrelsen vedlagte brev til Aalborg kommune Teknisk forvaltning:

https://db.tt/V9hGecLu

med dette bilagssæt:

https://db.tt/UpLRM1xD

 

Den 27. juli 2014 sender bestyrelsen indsigelse imod Lokalplan 107 til Aalborg kommune By- og Landskabsforvaltningen og samtidig offentliggøres indsigelsen her

Nyt fra Nibe Grundejerforening 2013

100 års jubilæum afholdt 12.10.2013

Med deltagelse af ca. 40 medlemmer blev 100 års jubilæet fejret i Kino Nibe lørdag den 12.10.2013. Der blev vist film om nogle af Nibes gader ved Jan Dalsgaard og der var byrundture med Willy Kær. Foreningen var vært ved sildedogs og godt øl fra Nibe Bryghus, samt kagemand og kaffe. Alle deltagere fik jubilæumshæftet udleveret.

Alle øvrige medlemmer vil få jubilæumshæftet tilsendt med nyhedsbrevet og opkrævningen for 2014.

Ny hjemmeside – www.nibegrundejerforening.dk

Foreningen er nu blevet repræsenteret på internettet med egen hjemmeside. Det er bestyrelsens håb, at vi hermed hurtigere kan komme ud med nyheder og oplysninger til alle medlemmer.

Foreløbig er der bestyrelsesoplysninger, gældende vedtægter, det nye jubilæumshæfte kan downloades og der er billeder fra 100 års jubilæet, ligesom der er mulighed for at skrive til bestyrelsen fra hjemmesiden.

Følg med i fremtiden på www.nibegrundejerforening.dk

Fibernettet

 Vi er gået forrest ift. at få fibernettet til Nibe og har fra starten forhandlet attraktive tilbud til vores medlemmer med Fibernet Nord. I disse dage/uger er fibernettet ved at blive tilsluttet hos de medlemmer, der har takket ja til tilbuddet. Det vil bringe os mulighed for hurtigere hastigheder, når vi er på internettet. I pakken er der også mulighed for at få WAOO tv i høj kvalitet og med mange flere valgmuligheder, ligesom ip-telefoni også er en mulighed.

Benyt tilbuddet og husk at gøre opmærksom på medlemskab af foreningen, som giver ret til en besparelse på ca. 700 kr årligt på tv-pakken og gratis installation.

 Torv, gågade og Aalborg Kommune

 På møde, arrangeret af Aalborg Kommune i samarbejde med Samrådet for Nibe, var der stor debat om påtænkte ændringer i Nibe midtby. Der blev klart opfordret til at få busserne flyttet fra den nuværende placering på Torvet til et andet sted i byen og størst støtte var der til at placere det ved Lægehuset i Strandgade, hvor også den gamle banegård var placeret.

På samme møde blev det også drøftet, at lave midlertidig gågade i Skomagergades nordlige del. Den midlertidige gågade blev hurtigt etableret og har været en succes i de få måneder den har fungeret – vi har efterfølgende opfordret Aalborg Kommune til at gentage forsøget i en udvidet form i 2014. Ligeledes har vi igen ytret ønske om både stillegader, ensretning af gader og ændring af belægninger m.m. overfor Aalborg Kommune.

 Sognegård

 På foreningens generalforsamling i februar blev bestyrelsen pålagt at gøre indsigelse gældende overfor Aalborg Kommune vedrørende den planlagte sognegård og dens udformning.

Bestyrelsen har efterfølgende korresponderet med Aalborg Kommune. Det har indtil nu resulteret i, at der skal laves en ny lokalplan for området. Der kan derfor ikke gives nedrivningstilladelse eller byggetilladelse før end denne foreligger og er godkendt.

Der sker nok ikke mere i sagen før efter kommunalvalget og ny kommunalbestyrelse er konstitueret i 2014.

Opkrævning af kontingent for 2014

 Sammen med dette nyhedsbrev fremsender vi opkrævning af kontingent for 2014.

Betaling er en forudsætning for deltagelse i årets generalforsamling i februar 2014 og er nu også en forudsætning for at kunne opnå evt. medlemsrabat hos FibernetNord.

Betal derfor kontingent rettidigt, så du undgår problemer ift. medlemsskabet – du støtter også derved op om de tiltag, der er i gang ift. bl.a. Aalborg Kommune.

Nibe Samråd

 Som tidligere udmeldt, er Nibe Grundejerforening repræsenteret i Nibe Samråd. I den forbindelse forsøger vi sammen med de andre deltagere i Samrådet at påvirke Aalborg Kommune, s å vi endelig kan få gang i de nu i mange år lovede forbedringer af vores midtby, især vejene, stierne og torvene. Dette til gavn for Nibe og dens borgere og byens gæster.

Nibe Grundejerforenings bestyrelse

 Kim Broberg (formand) Lille Nørregade 3 – tlf. 98352430

Ole Svendsen (næstformand) Lille Nørregade 1 – tlf. 98375237

Helge Hansen (kasserer) Kærvej 8 – tlf. 98357156

Jytte Broberg (sekretær) Lille Nørregade 3 – tlf. 51204220

Mette Christiansen (menigt medlem) Lille Nørregade 7 – tlf. 23467528

November 2013

Historien – de første 100 år

Nibe Grundejerforening 100 år (1913 – 2013)

Tekst og opsætning Jan Dalsgaard, Nibe

ISBN: 987-87-996358-1-8

 

Udkommer 12.10.2013 også her på siden

Udleveres til deltagerne i jubilæumsfesten i Nibe bio og øvrige medlemmer vil få hæftet med Nyhedsbrev og opkrævning i november måned 2013.

 

Hæftet kan også downloades i en pdf udgave her

https://dl.dropboxusercontent.com/u/2660723/Grundejer%203a.pdf

Nyt fra Nibe Grundejerforening 2012

Møde med Aalborg Kommune

Den 25.4.2012 blev der igen holdt møde med Aalborg Kommune. Fra kommunen deltog bl.a. politikerne Tina French Nielsen, Hans Henrik Henriksen, Mads Sølver Pedersen, John G. Nielsen og Tina Staun Sørensen samt stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen. Både Nibe Udviklingsråd, Nibe Handelsstandsforening og Nibe Grundejerforening var repræsenteret.

Vores fælles ønsker til udvikling og fornyelse i Nibe blev gentaget og det er vores opfattelse, at både politikere og embedsmænd forstod budskaberne – nu må det så være op til dem og deres embedsmænd, at vise resultater i stedet for bare at snakke.

Efterfølgende har vi jo så set, at alle ønskede tiltag endnu engang ”syltes” bl.a. med henvisning til budgetter og besparelser.

Vi vil selvfølgelig følge op og deltager derfor i det nystiftede Nibe Samråd.

Nibe Samråd – videreførelse af samarbejdet med Nibe Udviklingsråd mm.

Den 22.10.2012 blev der holdt stiftende møde i Nibe Samråd. Samrådet skal være bindeled mellem Nibe og borgerne ift. Aalborg Kommune. Nibe Grundejerforening deltager naturligvis i dette arbejde og ser det som en fortsættelse af det gode samarbejde med Nibe Handelsstandsforening og Nibe Udviklingsråd.

Vi vil bruge Samrådet til at følge op overfor politikere og embedsmænd i de spørgsmål, der allerede har været drøftet gennem de seneste 2 år.

100 års jubilæum 2013

 Som det måske er kendt for medlemmerne, kan Nibe Grundejerforening fejre 100 års jubilæum i 2013. Den 15.10.1913 blev Nibe Grundejerforening stiftet og det skal fejres på en eller anden måde.

Bestyrelsen har drøftet 100 års jubilæet og vi opfordrer medlemmerne til at komme med  forslag – så send dem endelig til bestyrelsen eller medbring dem på generalforsamlingen.

Julebelysningen i Nibe

 Som alle nok ved, arbejder Handelsstandsforeningen i Nibe på at fremskaffe midler til en ny og tidssvarende julebelysning. I den forbindelse er grundejerforeningen blevet kontaktet, og vi har på et bestyrelsesmøde besluttet, at støtte den gode sag økonomisk bl.a. fordi vi alle i Nibe får glæde af en flot julebelysning.

Klar til vinteren

 Vi har igen i år tjekket Aalborg Kommunes egen hjemmeside og fundet vedlagte kort.

Der er sket lidt små justeringer – bl.a. er tidligere A- og B-veje i Nibe nu rene A-veje.

Fra hjemmesiden i uddrag:

”De tilstedeværende ressourcer bliver først og fremmest anvendt på A+B-vejene, der omfatter veje med kollektiv trafik, skoleveje, indfalds- og omfartsveje.

På C-veje anvendes kun sparsomme ressourcer” .

Og Aalborg Kommunes tegning for Nibe ser således ud (RØD = A-veje og GRØN = C-veje)

Nyt fra Nibe Grundejerforening 2011

Stor medlemsfremgang

Siden seneste generalforsamling er der kommet 29 nye medlemmer. Vi vil her gerne byde alle de nye medlemmer hjerteligt velkommen.

Vi er nu 173 medlemmer i Nibe Grundejerforening og det virker mere overbevisende over for f.eks. Aalborg Kommune, at vi er så mange i en frivillig grundejerforening.

 Samarbejde med Nibe Udviklingsråd

Som I alle ved har vi, i foråret 2011, haft en spørgeskemaundersøgelse, for at få input til vores kontakt til og dialog med Aalborg kommune.

I den forbindelse blev vi kontaktet af  Nibe Udviklingsråd, som var i gang med en lignende proces og allerede havde aftalt et møde med Aalborg kommune.

På et fællesmøde mellem Nibe Udviklingsråd og Nibe Grundejerforening udvekslede vi synspunkter og ideer, og der var enighed om at søge et samarbejde i forhold til Aalborg kommune.

Det først aftalte møde med Aalborg kommune blev i første omgang flyttet et par måneder, men det banede vejen for et endnu bedre oplæg til kommunen.

Store dele af jeres ideer og ønsker er derfor allerede præsenteret for Aalborg Kommune.

Møde med Aalborg Kommune

Den 7.9.2011 blev der holdt møde med Aalborg Kommune. Fra kommunen deltog bl.a. rådmand Mariann Nørgaard og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen. Både Nibe Udviklingsråd og Nibe Grundejerforening var repræsenteret.

Til mødet var der udsendt et 8 siders oplæg til fortsat udvikling i Nibe. I forbindelse med mødet var mødedeltagerne en tur rundt i den gamle bydel, hvor oplæg og ideer blev drøftet.

Mødet blev afviklet i en behagelig stemning og både rådmand og stadsarkitekt kunne se mulighederne og perspektiverne og lovede at nedsætte en arbejdsgruppe, der i foråret 2012 vil komme med oplæg til en centerplan for Nibe by og en række ideoplæg samt ikke mindst sørge for kommunens interne kommunikation afdelingerne imellem.

 Klar til vinteren – snerydning Aalborg Kommune

Der har været en del tvivl om Aalborg Kommunes serviceniveau for veje og stier.

Vi har derfor undersøgt, hvad Aalborg Kommune selv har skrevet om dette på deres internet sider.

Her står bl.a.

”Vejene er opdelt i 3 klasser – A, B og C – efter deres betydning for trafikken.

I praksis er der kun 2 klasser, henholdsvis A+B og C. Vejene indgår i ruter, og for A+B veje er der beskrevet i hvilken rækkefølge, vejene på ruten saltes og ryddes.

 De tilstedeværende ressourcer bliver først og fremmest anvendt på A+B-vejene, der omfatter veje med kollektiv trafik, skoleveje, indfalds- og omfartsveje.

 På C-veje anvendes kun sparsomme ressourcer” .

Og Aalborg Kommunes tegning for Nibe ser således ud (RØD = A-veje, BLÅ = B-veje og GRØN = C-veje)