Kategoriarkiv: Bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d. 21/3-2022

Tilstede:         Den samlede bestyrelse

Punkt 1:

Det blev vedtaget at fastlægge bestyrelsesmøder ca. et år frem. Følgende datoer blev fastlagt:

2/5 kl. 19.00 ved Jørn, Kildegade

15/8 kl. 19.00 ved Niels Erik, Priorgade 3

21/11 kl. 19.00 ved Alex, Skalhøje 99.

Kommunikation med medlemmer blev debatteret. Der var enighed om ikke at anvende facebook, da det dels er tidskrævende  men også let kan give en masse ”unødig fnidder”. Det blev i stedet vedtaget at udsende korte nyhedsbreve til medlemmerne via mail da vi har mailadresser på hovedparten af medlemmerne. I forbindelse med gennemgang af hjemmesiden blev det vedtaget at foreningen skal have en formel mailadresse hvor medlemmer også kan kontakte foreningen. Dette ser Svend og Jørn på i forbindelse med overlevering af hjemmeside administration mv. fra tidligere formand.

Punkt 2:

Betyrelsen konstituerede sig som følger på kort møde den 9. marts-2022:

Jørn Aaby                             Formand

Svend Christensen                Næstformand

Christian Sondrup                 Kasserer

Niels Erik Smith                    Sekretær

Alex Villadsen                       Bestyrelsesmedlem

Herforuden som suppleant:

Peter Stoffersen

Knud Lie Nielsen

Omkring suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøderne er det bestyrelsens holdning at suppleanter ikke deltager men at de i specifikke relevante sager kan inviteres med til møderne. Referater tilsendes den samlede bestyrelse incl suppleanter.

Punkt 3:

1: Svend og Jørn sørger for overlevering af hjemmeside mv. fra tidligere formand. Der var enighed om at vi skal gå hjemmesiden igennem og evt. lave nødvendige tilretninger for at den dels er nutidig og dels opfylder det aktuelle behov – også i relation til henvendelse fra vore medlemmer.

2: Niels Erik forsøger at afdække køreplanen for revisionen af byudviklingsplanen i forbindelse med rådmandens indlæg på erhvervsrådets generalforsamling. Jørn tager det op på samrådets generalforsamling og spørger ind til involvering herfra. Der var enighed om at det kunne være en ide at lave en gruppe på tværs af de lokale interesseorganisationer til at følge arbejdet og komme med input hertil.

3: Niels Erik prøver at kontakte kloakforsyningen for at få en status på arbejdet herunder en revideret tidsplan. Her vil de ligeledes være formålstjenligt med en følgegruppe på tværs af foreningerne, bl.a. Nibe Handelsforening.

4: Her udspandt sig en længere snak om foreningens naturlige dækningsområde og om vi skulle gøre en indsats for at hverve nye medlemmer. Der var enighed om at vi bl.a. gennem øget synlighed som minimum skal fastholde det nuværende medlemstal og gerne øge en smule. Der var også enighed om at foreningens hovedvirke ligger i det centrale gamle Nibe.

Punkt 4:

Niels Erik vil forsøge at få et møde i stand med rådmanden for By,- og landskabsforvaltningen hvor forholdene omkring Nibe midtby kan drøftes. Det er en naturlig forlængelse og opfølgning af tidligere afholdt møde med forvaltningen men nu hvor der er nye personer på posterne er det vigtigt at følge op.

Der var i denne forbindelse enighed om at et af foreningens erklærede mål skal være at arbejde for at bevare Nibes gamle midtby, smukke struktur og de historiske bygninger og miljøer i overensstemmelse med bevaringsplanen (lokalplan 88).

Punkt 5:

Her var der ingen aktuelle sager eller henvendelser fra medlemmerne. Dog var der spørgsmålet fra generalforsamlingen om trappen fra Sønderbakken ned til tidligere Danske Banks p-plads og den ”i stå satte” genopbygning af den tidligere farvehandel.

Alex kontakter begge bygherrer for at få en status/afklaring.

Punkt 6:

Der var ingen punkter under evt.

Refernt

Niels Erik Smith