Informationmøde om seperatkloakering i Nibe

Nibe Grundejerforening inviterer til informationsmøde
om seperatkloakering i Nibe by
Torsdag d.24. januar 2019 kl. 18 i Nibe Idræts og Kulturcenter
Program:
Kl. 18:00 Der serveres Stegt flæsk med persillesovs. (Gratis for medlemmer, øvrige 50,- incl. en vand el. øl)
Kl. 18:45 Byfortæller Willy Kjær beretter om forsyning i gamle dage.
Kl. 19:15 Indlæg ved Aalborg Forsyning om den forestående seperatkloakering.
Kl. 19:45 Spørgsmål/ dialog ca. 15-20 min, hvorefter mødet afsluttes.
Tilmelding til mødet (nødvendig) til Kjeld. W Jensen på hk@it.dk, el 20219287, senest d. 16. januar,
hvor man også kan indmelde sig i Nibe Grundejerforening, for 75,- pr. år, og så er det naturligvis gratis at deltage i mødet incl. spisning.

Generalforsamling 2018

NIBE GRUNDEJERFORENING

afholder GENERALFORSAMLING

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00 på Jernkroen

DAGSORDEN

 1. Aflæggelse af beretning
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab
 3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelses-suppleant og 1 revisor.
 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag. (forslag der ønskes behandlet sendes til formanden senest d. 26. februar på hk@it.dk  eller i postkassen Lille Nørregade 16) 

  Under punkt 4 stiller bestyrelsen forslag om vedtægtsændringer. Forslaget kan ses på foreningens hjemmeside og vil blive udsendt på mail/brev.

Grundejerforeningen er inden generalforsamling fra kl. 18:15 vært ved Stegt Flæsk, hvorfor tilmelding er nødvendig senest den 22. februar 2018 til Kjeld på tlf. 20219287 eller mail hk@it.dk
Tilmelding kan også ske via dette link  Tilmelding til Generalforsamling

Nyhedsbrev 2016

Nyt fra Nibe Grundejerforening

Gaderne i Nibe og Aalborg Kommune

På det første bestyrelsesmøde i år aftalte bestyrelsen, at vi indtil videre ville lægge Aalborg kommune på is. Beslutningen skyldes ,at vi gennem de seneste 5 år har oplevet, at det virker som om kommunens ansatte og politikere pænt lytter til, hvad der bliver sagt på diverse møder og måske også læser både læserbreve og breve stilet direkte til dem – men de gør i øvrigt ikke noget for at tilpasse det til deres egne ideer.

Og så gik der alligevel ikke mange dage efter det første bestyrelsesmøde, før vi så et katastrofalt initiativ sendt fra forvaltningen i Aalborg kommune og direkte i modstrid med de mange forslag og ideer, som de har modtaget fra os og andre interesseorganisationer i Nibe gennem de seneste 5 år.

Endnu en gang et fuldkommen uigennemtænkt forslag og endnu engang ukoordineret med Nibes interesseorganisationer. Så, på trods af vores aftale i bestyrelsen, måtte vi alligevel bruge tid på at kommentere det makværk, som vi og alle andre var blevet præsenteret for.

Af udeståender har vi derfor fortsat, at trafikregulering/-sanering og herunder ensretning, gågader/ordentlige fortove ikke er kommet på plads endsige planlagt, selv om det ikke har skortet på opfordringer til at medtage dette ifm. Torvet.

Bl.a. er bussituationen på Hovvej og udkørslerne til Hovvej stærkt kritisable og vi og mange andre har forsøgt mange gange at få gjort Aalborg kommune forståeligt, at der må gøres noget, inden rigtigt alvorlige uheld indtræffer.

Det mest rigtige vil naturligvis være, som oprindeligt foreslået, at lave en egentlig busterminal i Strandgade, hvor også den gamle stationsbygning lå. Det vil fjerne busbelastningen fra selve Nibe by og give en meget bedre omstigning samt god mulighed for cykelparkering.

Rådmand Hans Henrik Henriksen og hans forvaltning har heller ikke i år fået lavet den lovede plan for gader og veje i Nibe midtby, så vi kan se, hvornår det er planen at vedligeholde de enkelte gader – vi og Nibe by venter fortsat.

Mon 2017, som jo er valgår, vil give os resultater? Ellers er det vores opfordring, at I grundejere stemmer på nogle nye kandidater til Aalborg byråd.

Byfornyelse

Det er så fortsat til stor glæde, at vi kan konstatere, at der er godt gang i ombygningen, vedligehold og byfornyelse fra grundejernes side. Der er rigtigt mange gode tiltag i gang i snart hele Nibe midtby.

Vi håber fortsat på, at det også kan sætte lidt gang i Aalborg kommune, så gader, veje, pladser, stier i Nibe midtby bliver fremkommelige for alle trafikanter, samt forhåbentligt også forskønnet til glæde for byens indbyggere og turisterne.
Opkrævning af kontingent for 2017

Sammen med dette nyhedsbrev fremsender vi opkrævning af kontingent for 2017.

Betaling er en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, som finder sted
torsdag den 23. februar 2017 kl. 18.00 på Jernkroen.

Bemærk venligst tidspunktet, da det er planen, at der serveres varm mad før generalforsamlingen.

Rettidig betaling af kontingent, er også en forudsætning for, at kunne opnå evt. medlemsrabat hos FibernetNord.

Betal derfor kontingent rettidigt – senest 31.12.2016, så du undgår problemer ift. medlemsskabet.

Nibe Grundejerforenings bestyrelse

Kim Broberg (formand) Lille Nørregade 3 – tlf. 6468 0387
Ole Svendsen (sekretær) Lille Nørregade 1 – tlf. 2044 0804
Noe Kristensen (næstformand) Lille Nørregade 18 – tlf. 8649 5353
Erik Buchard (kasserer) Hestebakken 33 – tlf. 5132 5766
Alex Villadsen Eventyrbakken 35 – tlf. 2077 5817

December 2016

Nibe Grundejerforenings svar til Aalborg kommune på høring om ensretning

Nibe Grundejerforening har idag svaret Aalborg kommune ift. det udsendte forslag til ensretninger i 17 gader i Nibe midtby. Svaret finder du her:

Att. Aalborg Kommune Trafik og Veje

Den 26. april 2016 modtog vi jeres oplæg til ensretning af visse gader i Nibe Midtby.

Oplægget er udsendt samtidigt til  Nibe Samråd, Nibe Udviklingsråd samt Nibe Grundejerforening, hvilket vi finder meget reelt og er meget tilfredse med.

Men at I uden en forudgående første runde med de 3 råd/foreninger også udsender det direkte til alle borgere og ejendomme i Nibe Midtby og straks efter annoncerer det i Nibe Avis finder vi meget uklogt/diskutabelt.

Grunden til vi finder jeres kommunikation uklog/diskutabel er faktisk pga. kvaliteten af jeres forslag, som virker meget uigennemtænkt (mere om det senere), og især fordi det strider meget med de ønsker vi kender til er sendt til jer samt drøftet med jer gennem de seneste 5-6 år fra de 3 foreninger/råd (se næste afsnit), herunder altså også os selv.

 

Først lidt historie og baggrund

Allerede tilbage i 2011 var Nibe Grundejerforenings medlemmer så utilfredse med Aalborg kommunes vedligehold af gader og veje at de bad os tage fat i kommunen. Inden henvendelsen til kommunen besluttede vi i bestyrelsen i Nibe Grundejerforening, at det ville være bedst at få prioriteret medlemmernes ønsker ift. henvendelsen. Derfor blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse i marts 2011.

Spørgeskemaundersøgelsen resulterede i mange ønsker til forbedringstiltag. Her skal kun lige nævnes i flæng

– fjern den mærkelige busterminal på Torvet

– fjern trafik på og omkring Torvet

– hastighedsbegrænsning i Nibe midtby – gerne 20-25 km/t

– ensretning af gaderne (især Mellemgade, Nørregade og Skomagergade nævnes)

– fjern tung trafik fra Nibe Midtby (busser, lastvogne, traktorer)

– bedre  vedligehold af gader og veje

– bedre fortove for især kørestole og barnevogne (det nævnes også at der flere steder faktisk ikke er tale om fortove).

Nogle af kommentarerne gik også på

– at vi kan få mere trafiksikre og rolige gader (idet der er manglende udsyn ved udkørsel og for høje hastigheder)

– at vi kan undgå skadelige rystelser af de mange gamle huse i midtbyen

– mange gentager igen, at de har ventet på noget skulle ske fra Kommunen i mange år og tvivler på der sker noget.

Samme spørgeskemaundersøgelse resulterede i kontakt med Nibe Udviklingsråd, som arbejdede med nogenlunde samme problemstillinger ift. gader og veje – trafikken generelt osv.  Sammen med Nibe Udviklingsråd, Nibe Turistforening og Nibe Handelsstandsforening lavede Nibe Grundejerforening derfor et oplæg til Fortsat udvikling i Nibe (vedlægges som bilag 1).

Oplægget blev præsenteret for den daværende rådmand Nørgaard og Stadsarkitekt Baltzer Nielsen på møde den 7.9.2011 her i Nibe, hvor der samme formiddag var byrundtur med besigtigelse af diverse områder for de ønskede tiltag (se referat vedlagt som bilag 2).

Som kuriosum kan så lige nævnes, at den nuværende Rådmand for Teknik og Miljø faktisk var med til at lave oplægget (se bilag 1, side 1).

På mødet opfordrede vi alle til, at der fremover var halvårlige møder mellem parterne – det er så ikke efterfølgende sket – i stedet har der dog været borger-/debatmøder i 2013, 2014 og 2015.

Som det kan ses af bilag 1, side 2 og side 5, er der allerede i dette oplæg et ønske fra de 3 foreninger/råd og dermed deres medlemmer for ensretning – angivne eksempler er her: Skomagergade, Store Algade, Mellemgade og Grydstedgade.

Igen i år 2012 bliver der holdt møde i Nibe Udviklingsråds regi med deltagere fra Aalborg Kommune – den nuværende rådmand Henriksen, Mads Sølver, John G Nielsen, Tine Staun og stadsarkitekt Baltzer Nielsen deltager.

I årene 2013, 2014 og 2015 er der borger-/debatmøder om bl.a. Sognegården, busserne væk fra Torvet, Torvets indretning, hvor der  på alle møder kommer ønsker til trafiksaneringen, herunder ensretning, lavere hastighed, belægning osv.

Ifm. gennemførelsen af Torvets ombygning er der et debatmøde, og efterfølgende sender vi en række forslag til at gøre Torvet mere brugbart – i den forbindelse foreslår vi i Nibe Grundejerforening, at man sikrer en vis form for ensretning i og omkring Torvet, når nu man er i gang – ensretningen omfatter i dette forslag: Nørregade-Skomagergade, Mellemgade og Grønnegade-Kirkestræde for at få et flow omkring det nye Torv. Og med mulighed for så senere at bygge videre med et trin 2 osv.

Vi afslutter vores forslag med en opfordring til, at vi sammen tager en besigtigelsestur, således vi er enige om behov og kompleksitet.

Vi hører intet fra jer på dette forslag, og vi har aldrig taget den foreslåede besigtigelsestur.

Senere kan vi så konstatere, at forslaget er blevet brugt til dette oplæg til høring, men med en helt forkert forudsætning og helt omvendt af, hvad vi og andre har ønsket og beskrevet.

Vi kan i jeres tilsendte forslag IKKE finde noget, der relaterer sig til forslagene fra 2011 og vores forslag fra 2015.

Vi har i Nibe nu i  mindst 5 år ventet på et brugbart udspil fra Aalborg Kommune, som løser trafiksituationen i Nibes gamle midtby for alle former for trafikanter, og her tænker vi ikke kun på bilisterne, men så sandelige også på:

– de gående (både med og uden barnevogne)

– de svagelige (med eller uden rollator)

– de handicappede i f.eks. kørestole

– cyklisterne

– børnene

– turisterne.

Idet der jo praktisk taget ingen fortov er til dem i store dele af midtbyen og der, hvor der er fortov, er det sjældent i en stand der gør det fremkommeligt.

Ergo må de mange steder tage kørebanen i brug.

Kørebanen bruges også til trafik i begge retninger samtidig med der naturligvis sker parkering, og ofte på kryds og tværs af gaderne.

Alt sammen noget vi gerne ville have drøftet med jer, inden I kom med jeres tilsendte forslag.

 

Det tilsendte forslag og dets problemer

I den lange liste af 17 gader/veje I opsummerer i jeres forslag, er der en og kun en, der delvist kan relateres til de oprindelige forslag fra 2011 og 2015. Det er Grønnegade, og der glemmer I endda at skrive dele af Grønnegade.

 

Det synes helt utroligt at I ift. til de oprindelige forslag fra 2011 og 2015 vælger at starte helt omvendt af de udtrykte ønsker og behov.

De 17 gader/veje I vælger at komme med forslag til helt eller delvist at ensrette er nogle af de mindst trafikerede og slet ikke omfattet af behovet for at få ensrettet gader i og omkring Torvet ifm. Torvet ny-indrettes og busserne er blevet placeret på Sygehusvej-Hovvej.

Ift. krydset Mellemgade-Hovvej, hvor der fra netop Mellemgade er rigtigt dårligt udsyn til Hovvej ville et tjek i en bil give enhver den ide, at det er oplagt at ensrette Mellemgade fra Hovvej mod Strandgade, således problemet med udsyn helt fjernes.

Ift. indkørslen til Skomagertorvet fra Hovvej, så vil I tilsyneladende spærre af for både ud- og indkørsel – her virker jeres plan om spærring helt malplaceret, når man sammenholder det med jeres plan om delvis ensretning i Skomagergade, ville det være med til at skabe en total håbløs trafiksituation, idet I nemlig så kun lader bilerne komme ud via Grydstedgade, hvilket i sig selv har følgende problemstilling:

Ift. krydset Grydstedgade/Sygehusvej så passer den lille gades bredde slet ikke til jeres klassificering som Trafik- og fordelingsvej, hvilket igen kunne ses ved et tjek i en bil og heller ikke hvis I fjerner parkeringsmulighederne i gaden.

Ift. Færchs Torv (Sønder Strandgade og Mellemgade), åbner I tilsyneladende op for trafik ud/ind i Mellemgade fra Sønder Strandgade – gaderne har været afbrudt i mange år og der er i stedet et dejligt torv – det bør vi nok alle sørge for at bevare!

De mange gader I i forslaget lægger op til kun at ville ensrette dele af gaderne, vil ikke skabe mere sikkerhed, men det modsatte – så den delvise ensretning i disse gader: Grønnegade, Kirkestræde, Voldborggade, St.Tranegade, Priorgade, Kildegade, Vestergade, Skomagergade bør droppes.

En fortsættelse af udkørsel fra Voldborggade i Grønnegade (mellem nr 19 og 21 i Grønnegade) har vi allerede tidligere sammen med grundejerne påpeget er uheldig . Derfor synes det mærkeligt at I i dette forslag fortsat har denne mulighed.  Få nu lukket det gadestykke og gjort det til sti.

Ligeledes er jeres markering for tilkørsel fra Nørregade og ind i Ll. Nørregade ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Ll. Nørregade er på det sted gågade og indgår i det nye torv.

Der er helt sikkert mange flere problemer i jeres forslag, men vi vælger at stoppe her.

 

Konklusion og opfordring til dialog

På denne baggrund må vi kort og godt melde fra på jeres tilsendte forslag.

Må vi i stedet foreslå, at I tager på en besigtigelsestur i Nibe midtby eller endnu bedre, at I sammen med f.eks. Nibe Udviklingsråd, Nibe Turistforening, Nibe Handelsstandsforening, Nibe Samråd og Nibe Grundejerforening tager byen i øjesyn for at få afklaret de reelle behov og skitseret mulige løsninger, inden I igen ulejliger alle i Nibe med et forhåbentligt bedre og mere gennemtænkt forslag.

Vi kunne godt i Nibe tænke os noget mere visionært og ambitiøst for Nibe midtby. Vi synes faktisk, vi har ventet længe nok på Aalborg kommune ift. at komme i gang. Der mangler jo ellers ikke indsats og penge, når det er selve Aalborg – f.eks. Havneområdet, Friluftsbadet, Nordkraft, Spritten, Egnsplanvej, supercykelstier og Letbane/BRT løsning. Så de 4 mio., som allerede var afsat i 2011, kan vel snart blive udløst til noget fornuftigt i Nibe.

 

Med venlig hilsen

Nibe Grundejerforening

p.b.v.

Kim Broberg

formand

 

Tilbud til grundejerne

I 2013 fik vi Fibernettet til Nibe og omegn.

I 2016 har vi fået lavet en fordelagtig aftale om algebehandling
/-rens af tage, fliser osv. til alle foreningens grundejere –
ja faktisk til alle under postnr. 9240.

Tilbuddene er meget fordelagtige (faktisk bedre end de udbredte
“deals” og her har vi et afprøvet produkt: formandens tag og fliser
har fået behandlingen de seneste 2 år)

Tilbudet er desværre udløbet nu.

Vi vil på den næste generalforsamling hører jer om der er interesse for et lignende tilbud og så evt. kontakte en/flere leverandører.

 

Nibe Grundejerforening

BESTYRELSEN

Generalforsamling Nibe Grundejerforening 2017

Nibe Grundejerforening afholder GENERALFORSAMLING

Tirsdag  den 16. februar 2016 kl. 19.00  på Cafe Bedste

DAGSORDEN

 1. Aflæggelse af beretning
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab
 3. Valg af  3 bestyrelsesmedlemmer,
  • 1 suppleant til bestyrelsen,
  • 1 revisor
 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag

 

Grundejerforeningen er vært ved kaffe og brød, hvorfor tilmelding er nødvendig senest den 14. februar 2016 via formularen her eller direkte til Jess Kristiansen på tlf. 23227543

Forslag skal være skriftlig og sendes til formand

Kim Broberg på e-mail: kim_broberg@yahoo.com,

senest den 14. februar 2016.

 

Nibe Grundejerforening

BESTYRELSEN

Nyt fra Nibe Grundejerforening 2015

Hjemmeside – www.nibegrundejerforening.dk

Foreningen er repræsenteret på internettet med egen hjemmeside.

Foreløbig er der bestyrelsesoplysninger, gældende vedtægter, jubilæumshæfte og billeder fra 100 års jubilæet, ligesom der er mulighed for at skrive til bestyrelsen fra hjemmesiden.

Følg på www.nibegrundejerforening.dk

Torv, gågade og Aalborg Kommune

Så fik vi endelig torvet fornyet og forskønnet. Det har holdt hårdt at fastholde Aalborg kommune i de planer de seneste mange år.

Der er holdt mange møder og skrevet meget med Aalborg kommunes ansatte også i år. Det er vores indtryk at de er begyndt at lytte, men det er tilsvarende så også fortsat vores opfattelse, at det så stopper der. Der er ikke lydhørhed overfor de forslag som både vi i grundejerforening, naboer og forretningsdrivende m.fl. har haft fremme på møderne og i brevene.

Der er virkelig plads til forbedring af demokratiet og mere lydhørhed overfor borgerne i Aalborg kommune.

Af udeståender har vi jo, som det er alle bekendt, fortsat at trafikregulering/-sanering og herunder ensretning, gågader/ordentlige fortove ikke er kommet på plads endsige planlagt, selv om det ikke har skortet på opfordringer til at medtage det ifm. Torvet.

Bl.a. er bussituationen på Hovvej og udkørslerne til Hovvej stærkt kritisable og vi forsøger fortsat at få gjort Aalborg kommune forståeligt, at der må gøres noget inden rigtigt alvorlige uheld indtræffer.

Det eneste rigtige er, som oprindeligt foreslået, at lave en egentlig busterminal i Strandgade, hvor også den gamle stationsbygning lå. Det vil fjerne busbelastningen fra selve Nibe by og give en meget bedre omstigning samt mulighed for cykelparkering.

Rådmand Hans Henrik Henriksen og hans forvaltning har heller ikke i år fået lavet den lovede plan for gader og veje i Nibe midtby så, vi kan se, hvornår det er planen at vedligeholde de enkelte gader – vi og Nibe venter fortsat.

Sognegård

Som det sikkert er alle bekendt valgte Grundejerforeningens bestyrelse at indsende indsigelse til Miljøministeriet: Natur- og Miljøklagenævnet på vegne af foreningens medlemmer.

Desværre er sådanne indsigelser nu åbenbart så almindelige, at det ikke længere er selve nævnet men blot er en tilfældig kontorchef i Miljøministeriet, som sidder og træffer beslutningerne på vegne af hele nævnet.

Vedkommende kontorchef har mod forventning ikke sat sig ordentligt ind i sagen men blot foretaget simpel copy/paste af Aalborg kommunes bemærkninger.

Derfor er der nu faldet en såkaldt endelig afgørelse til fordel for Aalborg kommune. En afgørelse, som kun kan omgøres ved domstolene.

Grundejerforeningens bestyrelse har valgt ikke at gå videre med sagen, så må vi i Nibe leve med resultatet i de næste mange år i vished om, at det var menighedsrådene i Nibe og Vokslev i forening med Aalborg byråd, der fik lagt de gode intentioner i Lokalplan L76 i graven.

Byfornyelse

Det er så tilsvarende med stor glæde at vi i Grundejerforeningens bestyrelse kan konstatere, at der endelig er kommet godt gang i ombygningen, vedligehold og byfornyelse fra grundejernes side. Der er især gode tiltag i gang i St. Algade, Mellemgade og Søndergade.

Nu håber vi så, at det også kan sætte lidt gang i Aalborg kommunes længe ventede tiltag for gader, vejer, pladser, stier i Nibe midtby.

Opkrævning af kontingent for 2016

Sammen med dette nyhedsbrev fremsender vi opkrævning af kontingent for 2016.

Betaling er en forudsætning for deltagelse i årets generalforsamling, som finder sted

Tirsdag den 16. februar 2015 kl. 19.00 på Cafe Bedste.

Rettidig betaling af kontingent, er også en forudsætning for, at kunne opnå evt. medlemsrabat hos FibernetNord.

Betal derfor kontingent rettidigt – senest 31.12.2015, så du undgår problemer ift. medlemsskabet.

Nibe Grundejerforenings bestyrelse

Kim Broberg (formand) Lille Nørregade 3 – tlf. 6468 0387

Ole Svendsen (næstformand) Lille Nørregade 1 – tlf. 9837 5237

Niels Wittrup Andersen (kasserer) Birkealle 1 – tlf. 2276 8979

Jess Kristiansen (sekretær) Vestergade 2A – tlf. 2322 7543

Flemming Jonasson (menigt medlem)

November 2015

Nyt fra Nibe Grundejerforening 2014

Hjemmeside – www.nibegrundejerforening.dk

Foreningen er repræsenteret på internettet med egen hjemmeside. Det er bestyrelsens håb, at vi hermed hurtigere kan komme ud med nyheder og oplysninger til alle medlemmer.

Foreløbig er der bestyrelsesoplysninger, gældende vedtægter, jubilæumshæfte og billeder fra 100 års jubilæet, ligesom der er mulighed for at skrive til bestyrelsen fra hjemmesiden.

Følg med i fremtiden på www.nibegrundejerforening.dk

Torv, gågade og Aalborg Kommune

På møde, arrangeret af Aalborg Kommune i samarbejde med Samrådet for Nibe, var der stor debat om påtænkte ændringer i Nibe midtby. Der blev klart opfordret til at få busserne flyttet fra den nuværende placering på Torvet til et andet sted i byen og størst støtte var der til at placere busserne ved Lægehuset i Strandgade, hvor også den gamle banegård var placeret.

Rådmand Hans Henrik Henriksen og hans forvaltning har i stedet besluttet, at busserne skal køre ad Hovvej.

Et projekt, som kommunen endnu ikke har fået færdiggjort.

På samme møde udbad vi os en plan for de kommende års vedligehold af gader og veje m.m. i Nibe.

Rådmand Hans Henrik Henriksen meddelte, at den allerede var lavet og lovede den blev offentliggjort.

Det har desværre vist sig ikke at være tilfældet – og vi venter fortsat.

Sognegård

Som det sikkert er alle bekendt har der siden foråret 2014 været fremlagt et lokalplanforslag for grunden, hvor Sognegården skal bygges.

På trods af både mange indsigelser på et borgermøde, som Aalborg kommune afviklede lige før sommerferien, i Nibe festivaltiden og rigtigt mange indsigelser indsendt til forvaltningen, har Aalborg Kommunes byråd valgt at godkende den nye lokalplan og dermed aflyse de eksisterende lokalplaner for grunden.

Derfor har Grundejerforeningens bestyrelse valgt at indsende indsigelse til Miljøministeriet på vegne af foreningens medlemmer.

Opkrævning af kontingent for 2015

Sammen med dette nyhedsbrev fremsender vi opkrævning af kontingent for 2015.

Betaling er en forudsætning for deltagelse i årets generalforsamling, som finder sted den 26. februar 2015 kl. 19.00 i Nibe Kultur-og idrætscenter. Rettidig betaling af kontingent, er også en forudsætning for, at kunne opnå evt. medlemsrabat hos Bredbånd Nord.

Betal derfor kontingent rettidigt – senest 31.12.2014, så du undgår problemer ift. medlemskabet – du støtter også derved op om de tiltag, der er i gang ift. bl.a. Aalborg Kommune.

Nibe Samråd

Som tidligere udmeldt, er Nibe Grundejerforening repræsenteret i Nibe Samråd. I den forbindelse forsøger vi sammen med de andre deltagere i Samrådet at påvirke Aalborg Kommune, så vi endelig kan få gang i de nu i mange år lovede forbedringer af vores midtby, især vejene, stierne og torvene. Dette til gavn for Nibe og dens borgere og byens gæster.

Nibe Grundejerforenings bestyrelse

Kim Broberg (formand) Lille Nørregade 3 – tlf. 6468 0387
Ole Svendsen (næstformand) Lille Nørregade 1 – tlf. 9837 5237
Niels Wittrup Andersen (kasserer) Søndre Strandgade 6 – tlf. 2276 8979 Jess Kristiansen (sekretær) Vestergade 2A – tlf. 2322 7543
Mette Christiansen (menigt medlem) Lille Nørregade 7 – tlf. 2346 7528

December 2014

Indsigelse imod lokalplan forslag 1-10-107

Aalborg Kommune har dd. modtaget vedlagte brev og bilag fra bestyrelsen i Nibe Grundejerforening:

 Aalborg Kommune

By- og Landskabsforvaltningen

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

 

Cc: By- og Landskabsudvalget, lokalpolitikere i Nibe området og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Indsigelse imod lokalplan forslag 1-10-107 

Den 23.2.2013 indsendte bestyrelsen for Nibe Grundejerforening, på medlemmernes vegne, indsigelse imod et byggeri af en ny sognegård i Nibe.

Den 20.3.2013 udbad vi os en status fra forvaltningen.

Den 21.3.2013 modtog vi fra Peder Baltzer en bekræftelse på, at forvaltningen havde modtaget indsigelsen fra Nibe Grundejerforening og at det har været medvirkende til, at der udarbejdes ny lokalplan for at få de uafklarede spørgsmål vedrørende bl.a. parkering, trafik m.m., samt især dilemmaet mellem de 2 lokalplaner, belyst.

Efterfølgende kan vi, af udskrift af beslutningsprotokolen for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20.3.2013 IKKE se, at der har været drøftet indsigelser fra andre end 5 naboer (bilag 1 vedlægges).

I vores indsigelse af 23.2.2013 gjorde vi det helt klart, at det vi mener der bør ske er, at projektet tilpasses de nuværende lokalplaner. Det vil sige forvaltningen beder menighedsrådet gøre deres projekt lovligt, hvilket betyder, at man vælger et projekt, der overholder lokalplanerne for området.

Det lader IKKE til, at man i forvaltningen har læst indsigelserne, eller også forsøger man at omgå indsigelserne, når man i stedet for at bede bygherre følge lovgivning, regler og servitutter påbegynder udarbejdelse af en ny lokalplan.

Det er IKKE de gældende lokalplaner naboerne og vores mange medlemmer har gjort indsigelser imod.

Det er derimod et byggeri man åbenbart ikke vil skal følge de gældende lokalplaner for området.

Vi må derfor opfordre til, at gældende lokalplaner fastholdes og at forvaltningen sikrer dette og giver bygherren besked på at følge lokalplaner og øvrige regler.

Den foreslåede lokalplan 10-1-107 (herefter L107) er ikke i stand til at opfylde de krav, I selv som forvaltning stillede:

L107 indeholder IKKE beskrivelse af løsninger for parkeringsproblemerne, som mange har anfægtet ifm. byggeriet af en sognegård. Det er normalt grundejeren selv der står for parkering. Et byggeri af disse dimensioner og med dette formål kræver ifølge forvaltningen selv 30-34 ekstra parkeringspladser. Disse findes ikke. En brugbar løsning er ikke anvist/fundet.

L107 indeholder IKKE beskrivelse af løsninger på trafikale forhold, som mange har påpeget ifm. byggeriet af sognegård i Nibes gamle midtby. Ønsket fra Nibes borgere til Aalborg kommune gennem de seneste 4 år har været trafik regulering, færre biler i Nibes midtby, ensretning af gaderne, nedsættelse af hastigheden osv. Den påtænkte placering af en sognegård passer ikke ind i dette ønske.

L107 tager IKKE hensyn til de bebyggelsesprocenter, som fremgår af L73. L107’s område er de 2 grunde med matrikelnumrene 33a og 33c på tilsammen ca. 700 m2. Ifølge lokalplan 73 er bebyggelsesprocenten på de 2 matrikler 33a og 33c henholdsvis 100 og 90. En simpel vægtet beregning giver ca. 95 som bebyggelsesprocent for den samlede grund og IKKE 110 som L107 lægger op til! (se også bilag 2). Et byggeri af en sognegård på ca. 715 etagemeter er derfor ikke muligt – byggeriet skal reduceres til ca. 675 etagemeter!

L107 tager IKKE hensyn til de byggefelter som direkte er angivet i L73, hvor der er udlæg til Tyvedal- stien og der for at sikre udsyn skæres et stykke af matrikel 33c. Således vil det påtænkte 7-tals byggeri vist i L107 IKKE kunne placeres som anvist (se både bilag 2 og bilag 3). I L107 er byggefeltet placeret helt op til Tyvedalstien, hvilket er i strid med L73 og intentionerne om bedre udsyn og stiforhold.

L107 beskriver adgangsforholdene til byggeriet som indgang via Tyvedalstien – men adgangsforhold for handicappede og personale er via Kirkestræde – dvs. der skal sikres af- og pålæsningsmuligheder lige præcis der hvor de eksisterende p-pladser er. Ligeledes må der nødvendigvis etableres p-pladser forbeholdt handicappede. Alt i alt øger dette altså behovet for p-pladser yderligere.

L107 indeholder IKKE tilstrækkeligt om selve udformningen af byggeriet, eller også er der en del af reglerne fra L73 og L88 man har glemt at få overført. Vi nævner lige nogle af de mest væsentlige her:

–       Byggeriet må ikke overstige en højde på 7,5 m (i L107 er der åbnet op for 8,5 m, hvilket ikke vil passe ind i karreen).

–       De nuværende matrikelskel skal fortsat være synlige i gadebilledet som lodrette facadeopdelinger og bygningskel. Ved evt. ny bebyggelse skal disse skel fortsat fremstå som forskelle i facadeudformning, bygningshøjder og materialevalg (L88 3.1)

–       De nuværende bygningers omfang og placering opfattes som byggefelter, inden for hvilke nuværende og fremtidig bebyggelse skal placeres (L88 3.3)

–       Byggeriet skal i ydre udformning og fremtræden indgå i en god helhedsvirkning med øvrige bebyggelse (L73 7.1 samt lignende i L88 3.13).

–       Ydervægge skal opføres i teglsten og fremstå som blank mur af røde eller gule sten, eller som vandskuret eller pudset mur (L73 7.3 samt lignende i L88 4.9).

–       Tage skal dækkes af tegl i rød farve (L73 7.4 samt lignende i L88 3.14).

–       Bygninger skal udføres med gesims … (L73 7.5 samt lignende i L88 3.14).

–       Vindues- og døråbninger i ydervægge til gadesiden skal være i højformat eller kvadratformat, og bredden må ikke overstige 160 cm (L88 4.17)

–       Bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse (L73 8.1 samt lignende i L88 3.1).

–       Kirkestræde 6 er ifølge SAVE registreringerne klassificeret som en ’4’, hvilket i Aalborg kommune betyder den skal bevares med samme udseende efter evt. brand og ifm. ombygninger. (L88 3.7)

I øvrigt ser vi fortsat frem til at se et nyt projekt til gennemsyn og drøftelse, hvilket jo ikke har været tilfældet med dette lokalplanforslag, selv om det var en af intentionerne med at påbegynde selve lokalplan arbejdet.

Vi har ikke set noget nyt projekt overhovedet i Nibe, hverken præsenteret af forvaltningen endsige af menighedsrådet, hvilket er ret tankevækkende når nu der er gået ca. 1,5 år siden indsigelserne mod det oprindelige projekt.

Må vi ydmygest anmode om at forvaltning og arkitekter inden præsentation af nyt projekt og/eller lokalplan sætter sig ind i lokalplanerne 88 og 73 samt det forarbejde, der er gjort siden 1974 af Boligministeriet, Nationalmuseet, Planstyrelsen, forvaltningen i den tidligere Nibe kommune m.fl.

Med venlig hilsen

Nibe Grundejerforening

Bestyrelsen

v/formand

Kim Broberg

Ll Nørregade 3

9240 Nibe

 

Bilag:

1) Udskrift af beslutningsprotokolen Teknik- og Miljøudvalget mødet den 20.3.2013 (2 sider)

2) Kortbilag 4 Bebyggelsesprocenter fra Lokalplan 73 (1 side) bemærk byggefeltet for 33a og det indtegnede 7tals byggeris formodede placering

3) Kortbilag 2 Arealanvendelse Lokalplan 107 (1 side) bemærk byggefeltet reduceret ift. intentionerne i lokalplan 73

Link til bilag:

https://db.tt/rLgBIxs9

Indsigelse imod sognegårdsbyggeri der ikke overholder gældende lokalplaner

Den 13. februar 2013 holdt vi generalforsamling og det blev besluttet bestyrelsen skulle indsende indsigelse imod sognegårds projektet

 

Den 23. februar 2013 sendte bestyrelsen vedlagte brev til Aalborg kommune Teknisk forvaltning:

https://db.tt/V9hGecLu

med dette bilagssæt:

https://db.tt/UpLRM1xD

 

Den 27. juli 2014 sender bestyrelsen indsigelse imod Lokalplan 107 til Aalborg kommune By- og Landskabsforvaltningen og samtidig offentliggøres indsigelsen her