Referater

Referat af ordinær generalforsamling i Nibe Grundejerforening den 28/2-2018.

Formanden bød alle velkommen hvorefter Advokat Niels Pedersen blev valgt til Dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med 16 fremmødte stemmeberettigede. Herefter gav han ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

1) Formandens beretning.
Formanden aflagde beretning for det forgangne år som var det første år med en hovedsagelig ny bestyrelse. Der blev redegjort for bestyrelsens overvejelser for foreningens virke fremadrettet herunder også revision af vedtægterne som følger under dagsordenens pkt. 4. Beretningen er gengivet sidst i referatet
Beretningen blev enstemmigt godkendt af de fremmødte.

2) Aflæggelse af regnskab.
Kasseren fremlagde og gennemgik detaljeret regnskab for det forgangne år der udviste et overskud på 4314,97 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte.

3) Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisor

Der skulle vælges 3 medlemmer til bestyrelsen idet Erik Buchard, Alex Villadsen og Svend Christensen alle var på valg. Erik Buchard ønskede ikke genvalg.
Alex Villadsen og Svend Christensen blev genvalgt og Christian Sondrup nyvalgt til bestyrelsen.
Ligeledes skulle der vælges 2 suppleanter for hhv 1 og 2 år.
Peter Stoffersen blev valgt for 2 år og Jan Dalsgård for 1 år.
Berith Christiansen blev valgt som revisor.
4) Behandling af eventulle indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til en gennemgribende modernisering af vedtægterne. Disse var forud for generalforsamlingen udsendt til medlemmerne .
Leo Svendsen spurgte om generalforsamlingen lovligt kunne ændre disse hvortil formanden svarede at det kunne vi godt idet det krævede 15 medlemmers tilstedeværelse og at 2/3 af disse stemte for ændringerne. Siden vedtægterne var udsendt var der sket nogle mindre tilretninger der blev detaljeret gennemgået og redegjort for
De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

5) Evt.
Peter Stoffersen spurgte om bestyrelsen havde gjort sig nogle tanker om hvordan vi kunne hverve flere medlemmer ”uden for bykernen”, og om der var tale om hele ejerforeninger eller enkelthusstande, der ville kunne løse medlemsskab, hvortil formanden redegjorde for de tanker bestyrelsen havde gjort, herunder at der ville være tale om husstandsmedlemskaber.
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede ca. 20.30

Referent: Niels Erik Smith

Beretning 2018
Denne beretning bliver måske lidt anderledes, for jeg vil ikke kun fortælle om foreningens virke, som der står i vedtægterne, men også fortælle en del om bestyrelsen tanker og planer for fremtiden. For hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens planer, så er det måske ikke os, der skal vælges under punkt 3. Og selv om bestyrelsens forslag til vedtægter ændringer, er sendt ud til alle medlemmer, så er det jo her på generalforsamling de skal vedtages, jeg mener det er vigtigt alle kender vores planer.
På generalforsamlingen i 2017, blev der valgt 3 nye medlemmer ind i bestyrelsen. Og vi startede med at stille nogle afgørende spørgsmål:
Hvad skal vi arbejde med i bestyrelsen?
Har foreningen en berettigelse?
Hvad skal foreningens formål være?
For at få svar på disse spørgsmål måtte vi jo kikke nærmere på vedtægterne, og det stod hurtigt klart at de trængte til opdatering.
Mange af formuleringer i de nuværende vedtægter stammer højst sandsynlig fra foreningens start i 1913, så her fik vi svar på det første spørgsmål, vi skal have vedtægter ændret så de er tidssvarende.
Det næste spørgsmål var
Har foreningen en berettigelse?
Det var vi i starten lidt i tvivl om, en forening med 130 medlemmer i en by med ca. 2400 husstande, så repræsenterer vi kun ca. 5% af byen.
Vi har stor respekt for den tidligere bestyrelses arbejde, og på generalforsamlingen for et år siden fortalte Kim Brobjerg om de mange tiltag forening havde gjort for at påvirke kommunen gennem mange år,
men det skinnede også igennem at der var ikke kommet ret meget ud af det store arbejde. Det er svært at få indflydelse og påvirke beslutninger i kommunen, især efter at vi er kommet i en stor kommune som Aalborg.
Men vi mener stadig at Nibe Grundejerforening har en berettigelse.

Det leder så direkte over til det 3. spørgsmål:
Hvad skal foreningen formål være?
Det skal naturligvis stadig være at varetage Grundejernes interesser.
Vi mener, at for at foreningen har en berettigelse, så skal vi repræsentere en meget større del af byen, og det kan jo ske ved at vi får nogle flere medlemmer. Og det vil vi naturligvis arbejde for. Men i mange af de nyere villakvarterer, der har de ejerforeninger som der står for vedligeholdelse af fællesarealer mm. og vi ska loverbevise dem om at det er en god ide at være medlem af Nibe Grundejerforening.
Der tænker vi at Nibe Grundejerforening kan være en paraplyorganisation for alle disse foreninger og at NGF skal varetage hele nibe by og ikke kun de enkelte kvartere som ejerforeningerne gør.
Vi står bl.a. over for en stor kloakerings opgave.

Alt dette leder så hen til hvad vi har arbejdet med i det forløbne år.
Det er at få lavet alle vores vedtægter tidssvarende. Vi besluttede hurtigt at det var vores vigtigste opgave i 2017, og ville ikke begynde med andre tiltag før det var på plads, og det er det så nu hvor vi i aften under punkt 4 fremlægger forslag til nye vedtægter.