Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

§ 1 Formål

Foreningens formål:

 1. At varetage Grundejernes interesser i almindelighed
 2. At gøre foreningens medlemmer bekendt med forhold, der måtte have interesse for dem
 3. At udvikle Nibe Grundejerforening mod, at være en paraplyorganisation for de øvrige ejerforeninger i Nibe bys naturlige område.

§  2 Medlemmer.

Enhver der ejer en fast ejendom beliggende i Nibe by eller på dens jorder, kan blive medlem af foreningen. Et hvert medlem kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved afgiven fuldmagt.
Ejer et medlem flere ejendomme, har vedkommende kun et medlemskab og en stemme.
Indmeldelse sker til bestyrelsen og vedkommende skal samtidig betale kontingent for indeværende år. Udmeldelse sker til bestyrelsen med 3 mdr. Varsel.

§3 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Hvis et medlem har en restance på over 1 år, ekskluderes vedkommende af foreningen og kan først genoptages når restancen er fuldt og helt betalt.
Kontingentet opkræves forud og på årsbasis senest 31 december.

§ 4 Midler
Foreningens indtægter og driftsoverskud indsættes i pengeinstitut.
Placering af foreningens midler skal ske uden risiko

§ 5 Valg af bestyrelse
Foreningens bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer og vælges på den årlige generalforsamling for 2 år af gangen. Desuden vælges 2 supleanter ligeledes for 2 år.
2 afgår et år, samt 1 suppleant. 3 afgår året efter, samt 1 suppleant.
Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, vælges et nyt i dennes sted, på den næstkommende generalforsamling.
Alle valg foretages skriftligt, såfremt ikke andet vedtages på generalforsamlingen. Genvalg er tilladt.
Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.

§ 6 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle dens anledninger og forvalter foreningens midler efter hvad der tjener foreningens formål bedst.
Endvidere virker bestyrelsen som voldgiftsret i sådanne tilfælde, hvor foreningens medlemmer ønsker det.

§ 7 Bestyrelsens poster
Bestyrelsen vælger i sin midte en formand, en næstformand og en kasserer og fordeler de øvrige opgaver imellem sig indbyrdes.
Bestyrelsen kan indkalde andre medlemmer til sine møder, som dog ikke har stemmeret i bestyrelsen.
Bestyrelsen er ulønnet, men er berettiget til at indhente tilbud og om fornødent at have lønnet assistance til særlige opgaver.

§ 8 Bestyrelsens møder
Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han finder det nødvendigt, eller når minimum 3 medlemmer forlanger det. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal minimum 3 medlemmer være tilstede.
Sagerne afgøres ved almindeligt stemmeflertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 9 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet fremlægges af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 10 Revisorer
Til at revidere foreningens regnskab vælges af generalforsamlingen blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen 2 revisorer, som er skiftevis på valg hvert andet år.

§ 11 Tidsfrist
Til at revidere foreningens regnskab, gives en frist på 14 dage. Inden fristens udløb, skal regnskabet tilbagesendes til formanden ledsaget af de bemærkninger, revisorerne har fundet anledning til.

§ 12 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den alene kan give, ophæve og ændre vedtægterne.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år marts/april måned og indkaldes med 14 dages varsel på mail og ved annonce i Nibe Avis.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 15 medlemmer er til stede.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke samtidig er medlem af bestyrelsen.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisor.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10 medlemmer fremsender begæring om det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel på mail og ved annonce i Nibe Avis.

§ 13 Forslag
Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage generalforsamlingen.

§ 14 Ændring af vedtægter
Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 15 medlemmer er tilstede, og at beslutning derom tages med minimum 2/3 af de afgivne stemmer. Er et så stort antal medlemmer ikke til stede, indkaldes med 14 dages varsel til ny generalforsamling, på hvilken der da tages bestemmelse uden hensyn til de mødte medlemmers antal, men med samme kvalificerede stemmeflerhed.

§ 15  Svar fra foreningen.
Skulle nogen autoritet ønske Grundejerforeningens mening om en eller anden sag, afgør bestyrelsen, hvorvidt den selv kan afgive svar, eller om sagen skal forelægges en generalforsamling

§ 16 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen, og den udmeldte er pligtig til at betale kontingent for det år i hvilken udmeldelsen sker. Et medlem kan udelukkes af foreningen, når beslutning herom tages på en generalforsamling ved at 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor.
I øvrigt kan bestyrelsen på egen hånd udelukke et medlem, der groft forsynde sig mod foreningens love og vedtægter.

§ 17 Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan besluttes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum. Beslutningen vedtages såfremt minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Den afsluttende generalforsamling skal være bekendtgjort med opløsning som formål.
Den formue foreningen ved sin opløsning måtte være i besiddelse af, skal bruges til forskønnelse af Nibe By.

Vedtaget på generalforsamling d. /    2018

 

Dirigent______________________________                                                       Næstformand______________________

Formand_____________________________                                                       Kasser______________________________
Medlem______________________________                                                      Medlem___________________________

 

 

Noter til forslag om nye vedtægter

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer går først og fremmest ud på at gøre vedtægterne tidssvarende, da mange af formuleringerne i de nuværende vedtægter ser ud til at stamme fra foreningens start i 1913.

Der udover har vi:

Ændret lidt i foreningens formål §1,
her har vi slettet 3 punkter c, d og e, og lavet et nyt punkt e, hvor vi vil arbejde for at gøre Nibe Grundejerforening til en paraplyorganisation for de øvrige ejerforninger i Nibe by.

Ændret på tidspunkt for opkrævning af kontingent fra 1. april til 31.  december.

Ændret på tidspunkt for afholdelse af generalforsamling fra februar måned til marts/april måned.

Ændret tidsfrist for indkaldelse til generalforsamling fra 8 dage til 14 dage.

Ændret måden hvor på der indkaldes til generalforsamling fra ” på hensigtsmæssig måde” til ” på mail og ved annonce i Nibe Avis”

 

Bestyrelsen

Generalforsamling 2018

NIBE GRUNDEJERFORENING

afholder GENERALFORSAMLING

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00 på Jernkroen

DAGSORDEN

 1. Aflæggelse af beretning
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab
 3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelses-suppleant og 1 revisor.
 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag. (forslag der ønskes behandlet sendes til formanden senest d. 26. februar på hk@it.dk  eller i postkassen Lille Nørregade 16) 

  Under punkt 4 stiller bestyrelsen forslag om vedtægtsændringer. Forslaget kan ses på foreningens hjemmeside og vil blive udsendt på mail/brev.

Grundejerforeningen er inden generalforsamling fra kl. 18:15 vært ved Stegt Flæsk, hvorfor tilmelding er nødvendig senest den 22. februar 2018 til Kjeld på tlf. 20219287 eller mail hk@it.dk
Tilmelding kan også ske via dette link  Tilmelding til Generalforsamling