Links

Generalforsamling 2/3 2022

Referat af generalforsamling i Nibe Grundejerforening, onsdag den 2. marts 2022.

Sted: Nibe Vokslev Sognegård, Kirkestræde 6, 9240 NIbe

Tilstede fra bestyrelsen var Kjeld W Jensen, Svend Christensen, Alex Villadsen og Niels Erik Smith

 

1: Valg af Dirigent

Jørn Aabye blev valgt til dirigent.

2: Aflæggelse af beretning

Formanden aflagde sin beretning. Foreningen tæller 98 medlemmer mod 118 i 2019. Dette tilskrives arrangementet omkring kloakering der gav en del nye medlemmer og for ringe aktivitet under corona, hvor der de seneste 2 år været lav aktivitet. Sidste generalforsamling var i efteråret 2020 og generalforsamlingen valgte bestyrelsen at aflyse. Formanden bad om forsamlingens godkendelse heraf hvilket blev givet. Foreningen følger udviklingen i separatkloakeringen og vil følge dette op med information til medlemmerne i efteråret – evt. afholdelse af et opfølgende møde på det sidst afholdte med kloakforsyningen i 2019. Ud fra de oplysninger der foreligger pt. Bliver det først i 2028 der tages fat på den gamle bydel. Det er bestyrelsens opfattelse at der bør tages kontakt til eksempelvis Nibe Handelsforening og andre interessenter for at forløbet med kloakering kan gennemføres til mindst mulig gene for beboere og erhvervsdrivende.

Formanden kom også rundt om vinduessagen fra Lønstrup. Her har ejeren af et hus vundet en sag over kommunen hvor der var isat plastvinduer i huset selv om lokalplanen sagde noget andet. Sagen har betydning for Nibe idet vi har lokalplan 88, også kaldet bevaringsplanen, der beskriver forskellige materialevalg for husene i den gamle bydel. Foreningen vil tage kontakt til forvaltningen for at følge op på hvordan dette fremover vil blive håndteret.

Trappe ved gl. Danske Bank blev nævnt idet foreningen har fået nogle henvendelser efter den af den nye ejer er blevet lukket. Foreningen har kontaktet ny ejer der ikke ønsker at genåbne den af frygt for at nogen skulle falde på trappen og han således vil være ansvarlig herfor. Foreningen undersøger nærmere og tager igen kontakt til ejer om der kan findes en løsning.

 

 

 

 

 

3: Fremlæggelse af revideret regnskab.

Niels Erik Smith fremlagde og gennemgik regnskabet i kassererens fravær. Regnskabet udviser et driftsresultat på kr. 6.842,03, men viser også samtidig at vi har måttet betale minusrenter i banken da en del af foreningens formue står kontant. Ligeledes har der været et kurstab på aktiebeholdningen hvilket skyldes Danske Bank aktiens noget turbulente udvikling, hvilket bestyrelsen i øvrigt mener nok skal rette sig. Blandt andet som følge af det positive driftsresultat er foreningens egenkapital pr. 31. december 2021 blevet forøget til kr. 132.675,48.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4: Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Formanden Kjeld W. Jensen og bestyrelsesmedlem Niels Erik Smith. Kjeld W Jensen ønskede ikke genvalg og til bestyrelsen blev nyvalgt Jørn Aabye og genvalgt Niels Erik Smith.

Desuden nyvalgtes Knud Lie Nielsen som suppleant i stedet for Jan Dalsgaard, der ikke ønskede genvalg.  Peter Stoffersen genvalgtes som revisor.

5: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog en fastholdelse af kontingentet på 75 kr. hvilket blev vedtaget.

6: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

7: Eventuelt.

På spørgsmål fra Jan Dalsgaard tilkendegav bestyrelsen, at den vil overveje, om bestyrelsessuppleanterne fremover skal deltage i foreningens bestyrelsesmøder.

Inger Poulsen nævnede nogle problemstillinger, som hun gerne ønskede taget op med Aalborg kommune, men som måske mere hører under Nibe Samråds virkeområde. Hun omtalte således et ønske om belysning på stien foran Nibe bogstaverne og opsætning af bænke på cykel/gå ruten ad den gamle jernbane mod Halkær. Inger Poulsen gjorde endvidere opmærksom på den store trafikbelastning på Parkvej/Anlægsvej.

I tilslutning til en debat om de trafikale problemstillinger blev det nævnt, at der af Nibe Udviklingsråd er fremlagt forslag til en omfartsvej, der blandt andet vil kunne fjerne en del af trafikbelastningen på Parkvej/Anlægsvej. Fra grundejerforeningens bestyrelse blev det tilkendegivet, at man vil vurdere, hvordan grundejerforeningen skal bidrage til det forestående arbejde med en revision af Nibe byudviklingsplan,  hvor bl.a. de trafikale problemstillinger i byen utvivlsomt bliver et tema.

Dirigenten og Kjeld Jensen takkede for fremmødet og erklærede herefter generalforsamlingen 2022 for afsluttet.